پزشکی

لیست مواد ممنوعه سال 2023

لیست مواد ممنوعه سال 2023

لیست موادممنوعه سال 2022

لیست موادممنوعه سال 2022

لیست موادممنوعه سال ۲۰۲۱

این فهرست از اول ژانویه سال 2021 ( 11 دی ماه 1399 ) معتبر خواهد بود.

شیوه نامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی کلاس‌هلی آموزشی در دو و میدانی

شیوه نامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی کلاس‌هلی آموزشی در دو و میدانی